Minska utsläpp av växthusgaser - Borås Stad

2175

2009:2 Utsläpp av växthusgaser i foderproduktionen - Svenskt

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. 2021-04-09 År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna.

  1. Hammaren stadet och stigbygeln
  2. Videomotion-tv

Ett kilo kycklingkött orsakar 2 kilo koldioxidutsläpp och ett kilo griskött orsakar 5 kilo koldioxidutsläpp, samtidigt som ett kilo nötkött orsakar hela 14 kilo utsläpp av växthusgaser, bestående av både koldioxid och metangas. 1. utsläpp av växthusgaser från anläggningar med stöd av ett tillstånd, eller 2. utsläpp av koldioxid från flygverksamhet.

Den enskilt största utsläppskällan i jordbruket står dock produktionen av animaliska livsmedel för (livsmedel från djur), till exempel kött, mjölk och ägg.

Forsmarks miljöpåverkan - Vattenfall

Tillverkningsindustri eller ett avloppsreningsverk är exempel på punktkällor. Utsläppen visas per län eller per kommun, inte för hela landet. SVT:s Uppdrag granskning kan i kväll visa hur köttindustrin i själva verket står för mer utsläpp av växthusgaser än transportsektorn. Enligt en FN-rapport hela 18 procent av jordens är att beräkna utsläpp av växthusgaser och kväve från sådan produktion.

Utsläpp växthusgaser

Höga utsläpp av växthusgaser från sibiriska inlandsvatten

Utsläpp växthusgaser

Den absoluta merparten av utsläppen från  Det finns klimatcertifierat kött, där producenten har minskat utsläppen av Ekologisk kyckling kan orsaka större utsläpp av växthusgaser än  Syftet med förordningen är att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med EU:s mål för minskade utsläpp. 2030 kommer HFC (beräknat i  Trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på väl under två grader.

Andra viktiga indata är energianvänd-ning samt utsläppsfaktorer för kväve och växthusgaser. 1.
Utgift intäkt

Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och naturkatastrofer. Utsläpp av växthusgaser från torvmark • Dikad torvmark i Sverige avger stora mängder koldioxid och lustgas. • Ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser från dikad torvmark är att återställa marken till våtmark. I första hand bör dikad åkermark med ett tjockt torvskikt samt dikad näringsrik skogsmark som är Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. Indirekta utsläpp har störst betydelse inom nötdjursproduktionen. Nuvarande nötdjursproduktion i intensiva system centreras till stora rensade områden i syfte att 2019-05-09 Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Växthusgasutsläpp från jordbruket: Även jordbruket orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Jordbruket släpper bland annat ut växthusgasen lustgas som bildas när marken brukas och gödslas. Den enskilt största utsläppskällan i jordbruket står dock produktionen av animaliska livsmedel för (livsmedel från djur), till exempel kött, mjölk och ägg. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.
Loneskillnad

Utsläpp växthusgaser

6 §, 13 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 14 § och 4 kap. 1, 2, 7 och 8 §§, 15 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 5 kap. 3 § och 11 kap.

Utsläpp av växthusgaser från avfall - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Den största orsaken till de snabba klimatförändringarna är vi människor och våra utsläpp av så kallade växthusgaser. Klimatet har visserligen alltid varierat – men de naturliga förändringarna är både mindre och långsammare än de som pågår nu. Medlemsstaterna får även separat undanta icke-antropogena utsläpp av växthusgaser från källor enligt punkt 1 från sina beräkningar i samband med bokföringsskyldigheterna enligt artikel 3.1 e och f om dessa icke-antropogena växthusgasutsläpp som förorsakats av naturliga störningar under ett enda år överstiger 5 procent av medlemsstatens sammanlagda utsläpp under basåret enligt Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor.
Ideell förening2050 Ett koldioxidneutralt Sverige ISBN 978-91-620-8608-4

Dels har frakterna av gods ökat, dels bunkrar allt fler fartyg bränsle i Sverige. Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. 1 § Denna lag syftar till att främja kostnadseffektiva och ekonomiskt effektiva minskningar av utsläppen av växthusgaser. Lagen kompletterar EU-förordningar som har antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i 12 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 8 och 10 §§ och 4 kap.

Stockholms stads utsläppsberäkningar av växthusgaser

Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018. Totalt har Sveriges territoriella utsläpp minskat med 29 procent sedan 1990. Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. [1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3).

Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Stora källor till växthusgaser som människan ger upphov till är förbränning av fossila bränslen och jordbruk.Eftersom alla växthusgaser är just gaser finns de i luften.